You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

santuoka

 

„Kaip kitados Dievas pasitiko savo tautą meilės ir ištikimybės Sandora, taip dabar žmonių Išganytojas ir Bažnyčios Sužadėtinis ateina į pagalbą krikščionims sutuoktiniams Santuokos sakramentu.“ Jis pasilieka su jais, duoda jiems jėgų imti savo kryžių ir sekti Juo, pakilti parpuolus, vienas kitam atleisti, nešioti vienas kito naštas, paklusti „vienas kitam dėl Kristaus baimės“ (Ef 5, 21)

„Kaip kitados Dievas pasitiko savo tautą meilės ir ištikimybės Sandora, taip dabar žmonių Išganytojas ir Bažnyčios Sužadėtinis ateina į pagalbą krikščionims sutuoktiniams Santuokos sakramentu.“ Jis pasilieka su jais, duoda jiems jėgų imti savo kryžių ir sekti Juo, pakilti parpuolus, vienas kitam atleisti, nešioti vienas kito naštas, paklusti „vienas kitam dėl Kristaus baimės“ (Ef 5, 21) "ir mylėti vienas kitą švelnia ir vaisinga antgamtine meile. Jis leidžia jiems jų meilės ir šeimos gyvenimo džiaugsmuose jau dabar patirti Avinėlio vestuvių pokylio palaimą". (KBK 1642).

Ką daryti sužadėtiniams, norintiems tuoktis mūsų parapijoje?

Norintieji tuoktis turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios raštinėje, kunigo budėjimo metu, ne vėliau kaip 5 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.

Kokių dokumentų reikia:

 • Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);
 • Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvos formos pažyma išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas. (Pastaba: šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas. Dokumentų galiojimo laikas - 6 mėnesiai.)
 • Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). žr. mūsų parapijos ribos. Dokumento galiojimo laikas - 6 mėnesiai.
 • Pažymos apie išklausytus Sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus (informacija apie vykstančius kursus gausite pas Marių ir Patriciją Šavelskius. Kreiptis el. pašto adresu: savelskis.marius@gmail.com
 • Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje.
 • Jei esate anksčiau sudarę civilinę santuoką, reikia pateikti santuokos liudijimo kopiją.

Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

Lietuvos vyskupų konferencijos 2012 m. balandžio 11 d. instrukcijoje "Dėl Santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo santuokos sakramentui programos įgyvendinimo" 5 punkte yra numatyta, kad "santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai".

Ar sudaryti civilinę santuoką Lietuvoje, ar užsienio valstybėje, sužadėtiniai gali pasirinkti patys, tačiau reikia atsižvelgti, kad jei civilinę santuoką jie sudarys užsienio valstybėje, ji dar prieš sudarant bažnytinę santuoką turės būti taip pat užregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje ne vėliau nei likus 1 savatei iki bažnytinės santuokos.

Norime įspėti, jei Santuokos sakramentui reikalingas vyskupo leidimas, kol jis nėra gautas negalime garantuoti iš anksto, kad jūsų santuoka bus palaiminta.

Kada ir kur pristatyti dokumentus:

Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėnesį prieš santuoką privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą. Tai galima padaryti kunigo budėjimo zakristijoje laiku.

Atėjus pildyti anketą būtina:

 • turėti visus aukščiau išvardintus dokumentus;
 • žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo vietą ir datą;
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes,adresus;
 • turėti su savimi asmens dokumentą, dokumento kopija;

 Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, priešsantuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikiškoje parapijoje bei susisiekti su mūsų parapijos raštine dėl papildomų dokumentų.

Kur ir kada vyksta sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui Druskininkuose?

 • Švč. M. M. Škaplierinės parapijos namuose, sužadėtiniai rengiami pagal naująją Lietuvos Šeimos Centros parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse programą.
 • Kituose miestuose ar užsienyje gyvenantys sužadėtiniai parengimo Santuokos sakramentui kursus gali lankyti savo gyvenamoje parapijoje.

Primename pareigą sužadėtiniams prieš Santuoką švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį).

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias arba susitarus su kunigu.

Sužadėtinius, kurie neturi priėmę Pirmosios Komunijos ir Suvirtinimo sakramentų, nuoširdžiai kviečiame jiems pasiruošti. Mūsų parapijoje pasiruošimas šiems sakramentams vyksta parapijos namuose sutartu laiku.

Dėmesio!

Jei per jūsų santuokos apeigas groja jūsų pačių pasikviestas muzikantas, muzika privalo būti krikščioniška sakralinė, suderinta iš anksto su kunigu. Negalima apeigų metu naudoti muzikinę fonogramą,  muzika ir kūriniai privalo buti atlikti gyvai.

Norintieji savarankiškai puošti Santuokos sakramento vietą turi iš anksto susitarti su mūsų parapijos kunigu arba zakristijonu Tel: 861555522.

Po Santuokos apeigų yra galimybė kukliai  pasveikinti jaunuosius šalia bažnyčios  (skiriamas laikas - 1 val. ).

Dėmesio!

Negalima barstyti plastiko skiaučių apiberiant jaunuosius. Galima barstyti tik natūralius žiedlapius natūraliai suyrančius gamtoje.